Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Sekcia gynekologickej urológie SGPS

Gynpor s.r.o. Sliač

 

si Vás dovoľujú pozvať na

IX. Slovenská konferencia urogynekológie 2024

26. – 27. 9. 2024

Hotel Tenis, Zvolen

 

 Koordinátori konferencie:

MUDr. Ján Galád, PhD., prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH

 

Hlavná téma konferencie s domácou i medzinárodnou účasťou

Poruchy panvového dna

Pôrod, panvové dno, diagnostika a liečba inkontinencie moču, operačná  liečba POP, Endoskopia v urogynekológii, varia.

 

 

 

Zasielanie prihlášok – AKTÍVNA ÚČASŤ:       30. 6. 2024

Časový limit prednášky je 10 – 15 min.

 

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.

Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájde lekár na stránke https://cmeportal.sk/, po prihlásení do svojho konta a pod názvom danej aktivity.

Registrácia:

e-mail: marketing@gynpor.sk

on-line: www.urogynekologia.sk

Registračný poplatok:

Účastník:   do 31. 8. 2024 od 1. 9. 2024
Člen SGPS, ČGPS  70 € 90 €
Nečlen 100 € 130 €

             

Registračný poplatok zahŕňa: kongresový balíček, organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie.

Nepeňažné plnenie: Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č.  595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

Názov účtu: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Peňažný ústav: Tatrabanka a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN:   SK55 1100 0000 0026 6245 5126
KS:  
0558
VS:
26092024
SWIFT:
TATRSKBX

 

Poznámka: do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka, nie názov firmy.

Potvrdenie o úhrade poplatku na účet SGPS SLS obratom pošlite na e-mail: marketing@gynpor.sk.

Organizačný sekretariát konferencie:

Gynpor Sliač, s.r.o.

SNP 9, 962 31 Sliač

Mgr. Augustínová Slávka

Tel: +421 918 866 054

E-mail: marketing@gynpor.sk

Web: www.gynpor.sk

 

Ubytovanie:  zabezpečuje si každý účastník individuálne

Hotel Tenis, Neresnícka cesta 13, Zvolen

Tel: +421 45 5322 373, Mobil: +421 915 988 811

E-mail: info@hoteltenis.sk